Siirry pääsisältöön

Yritysten verkossa olemiseen liittyvät riskit kasvavat jatkuvasti. Edellisen kahden vuoden aikana 77 % yrityksistä on kokenut vähintään yhden kyberhäiriön. Siksi on ymmärrettävää, että organisaatiot haluavat ottaa käyttöön näitä riskejä ehkäiseviä menettelyjä. Yksi sellaisista on työntekijöille järjestettävä tietoturvan tietoisuuskoulutus. Kasperskyn eri kokoisiin yrityksiin kohdistama tutkimus osoitti esimerkiksi, että IT-resurssien epäasiallinen käyttö ja työntekijöiden tietoturvarikkomukset ovat kaksi merkittävintä yritysten kokemaa uhkaa ja että yhden häiriötapauksen keskimääräinen hinta oli 337 561 dollaria. Lisäksi 38 % yritysten kokemista kyberhäiriöistä johtui aidosti inhimillisestä virheestä ja 26 % tietoturvakäytäntöjen rikkomisesta.

Tietoturvan tietoisuuskoulutus on olennainen työkalu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat suojata tietonsa tehokkasti, pienentää inhimillistä tekijöistä johtuvien häiriötapausten määrää, pienentää tapausten käsittelykustannuksia ja varmistaa, että työntekijät osaavat käsitellä asiakkaiden tietoja vastuullisesti ja käyttää Internetiä turvallisesti. Kasperskyn vuoden 2022 raportin perusteella mitä paremmin työntekijät ovat tietoisia siitä, miten tietoturvan häiriötilanteissa tulisi toimia, sitä pienempi mahdollisuus hyökkääjällä on päästä käsiksi yrityksen järjestelmärakenteisiin. IT- ja tietoturva-asiantuntijoiden kehittämien koulutusohjelmien yhteinen tavoite on auttaa ehkäisemään inhimillisiä virheitä, jotka voivat johtaa tietomurtoihin ja tietojen varastamiseen ja aiheuttaa näin yritykselle taloudellisia menetyksiä tai huonoa mainetta. Mutta mitkä ovat onnistuneen koulutusohjelman tunnusmerkit? Ja miten yritys voi varmistaa, että kybertietoturva pystyy työntekijöiden mielessä? Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät alta.

Mitä tietoturvan tietoisuuskoulutus on?

Tietoturvan tietoisuuskoulutuksella tarkoitetaan monia eri muotoisia koulutusohjelmia. Mutta kaikilla näillä ohjelmilla on sama tavoite: antaa yrityksen työntekijöille tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat organisaation datan ja tärkeiden tietojen suojaamisessa hakkeroinnilta, tietojenkalastelulta ja muilta tietomurroilta, ja suojata näin välillisesti yrityksen IT-infrastruktuuria. Kybertietoisuuskoulutukseen liittyy monia eri tekijöitä. Hyvissä koulutusohjelmissa käsitellään mahdollisimman monia niiistä, jotta työntekijät pystyvät kehittämään kokonaisvaltaisesti kykyään hallita tietoja ja käyttää Internetiä turvallisesti.

Osalla yrityksistä on velvoitteita noudattaa oman toimialan säädöksiä, kuten

yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) tai erinäisiä työterveyteen liittyviä lakeja. Näihin säädöksiin saattaa myös liittyä velvoite järjestää työntekijöille kybersuojauskoulutusta. Koulutus kannattaa yleensä järjestää kerran tai kaksi vuodessa, jotta työntekijät pysyvät tietoisina uusimmista, jatkuvasti muuttuvista kybersuojaukseen liittyvistä ongelmista.

Miksi kybersuojauskoulutuksen järjestäminen työntekijöille on tärkeää?

Monen kybersuojausmurron syyksi paljastuu usein inhimillinen virhe tai sosiaalinen manipulointi. Siksi yritysten kannalta on tärkeää varmistaa, että sen työntekijät ovat tietoisia siitä, että he ovat alttiita tällaisille hyökkäyksille ja tietomurroille, ja että työntekijät osaavat torjua tällaiset uhat mahdollisimman tehokkaasti. Siksi tietoturvan tietoisuuskoulutuksen järjestäminen työntekijöille on tärkeää. Tehokkaassa kybertietoisuutta parantavassa koulutuksessa työntekijöille selvitetään, millaisia kyberuhkia yrityksen tietoturvaan kohdistuu ja millaisia mahdollisuuksia haavoittuvuuksia yrityksellä on. Lisäksi työntekijät opetetaan työskentelemään asianmukaisesti, tunnistamaan vaaran merkit ja ehkäisemään tietomurtoja ja hyökkäyksiä, ja työntekijöille opetetaan myös oikeat toimintatavat niitä tilanteita varten, joissa he havaitsevat tehneensä virheen tai epäilevät jonkin olevan pielessä. Monille yrityksille kybersuojauskoulutuksen järjestäminen on lakisääteinen velvoite.

Onnistunut tietoturvan tietoisuuskoulutusohjelma parantaa työntekijöiden tietoisuutta yrityksen tietoturvaan liittyvistä vastuistaan ja opettaa heidät toimimaan varovaisesti yrityksen tietoja käsitellessään — verkossa yrityksen laitteita käytettäessä niin toimistossa kuin etätöissäkin. Tällainen koulutus voi pienentää yrityksen alttiutta kyberhyökkäyksille ja tietomurroille merkittävästi.

Mitä kaikkea tietoturvan tietoisuuskoulutuksen tulisi kattaa?

Kasperskyn vuonna 2023 tekemän inhimillistä tekijää käsittelevän Human Factor -kyselyn tuloksia analysoitaessa kävi selväksi, että yleisin tietoturvahäiriöön johtanut inhimillinen virhe työpaikalla oli haittaohjelman lataaminen ja toiseksi yleisin heikkojen salasanojen käyttö tai salasanan vaihtaminen liian harvoin. Tämä osoittaa, miten tärkeää tietoturvan tietoisuuskoulutusohjelman kattavuus on. Ohjelman on sisällettävä monia erilaisia elementtejä, jotta työntekijät saavat kokonaisvaltaisen kuvan kybersuojauksesta ja sen merkityksestä yritykselle. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi lainsäädäntöön tutustuminen sekä hyvän salasanahygienian, sosiaaliseen manipulointiin perustuvien huijausten tunnistamisen ja turvallisen sähköpostin käytön opettelu.

Mahdollisten käsiteltävien tietoturva-aiheiden skaala on laaja, koska koulutusohjelma on jokaisen yrityksen osalta hieman erilainen yritysten erilaisten tarpeiden takia. Monet tietoturvaan liittyvien kyberuhka- ja suojausmenetelmäelementit ovat kuitenkin samat jokaisen organisaation osalta. Esimerkkejä tällaisista elementeistä ovat seuraavatt:

 • Vastuu yrityksen tiedoista: työntekijöiden on oltava tietoisia vastuustaan suojata arkaluonteiset tiedot ja noudattaa tietojen käsittelyä ja luottamuksellisuutta suojaavan lainsäädännön vaatimuksia.
 • Salasanojen tietoturva: on tärkeää luoda ja käyttää vahvoja salasanoja ja olla tietoinen salasanojen vaihtamisen tärkeydestä sekä salasanojen hallintaohjelmien käyttömahdollisuudesta.
 • Tietoisuus tietojenkalastelusta: kyky erottaa tietojenkalasteluviestit oikeiden sähköpostien joukosta on tärkeää, jotta voi välttyä huijauksilta ja välttää suojattujen tietojen paljastumisen.
 • Vaatimustenmukaisuus: tietoisuus GDPR-asetuksesta ja muusta yritystä koskevasta lainsäädännöstä ja tällaisten säädösten noudattaminen on ehdottoman tärkeää.
 • Tietojen yksityisyys: asiakastiedot ja muut yrityksen ja työntekijöiden arkaluonteiset tiedot on pidettävä luottamuksellisina.
 • Sisäiset uhat: on tärkeää olla tietoinen yrityksen mahdollisista sisäisistä uhista ja haavoittuvuuksista.
 • Toimintamenetelmät: tietoturvahäiriöiden tehokas käsittely edellyttää, että työntekijät ovat tietoisia siihen liittyvistä käytännöistä ja toimintatavoista.
 • Asianmukainen toiminta verkossa: työntekijöiden on osattava käyttää Internetiä turvallisesti organisaation järjestelmissä työskennellessään ja kyettävä tunnistamaan epäilyttävät sivustot ja lähteet.
 • Vastuullinen sähköpostin käyttö: tietomurtojen ja hakkeroinnin estäminen edellyttää, että työntekijät on opetettu käyttämään sähköpostia turvallisesti.
 • Laitteiden käyttö: työntekijöille on opetettava hyvät käytännöt, joiden mukaisesti yrityksen omistamia laitteita, kuten kannettavia ja puhelimia, tulee käyttää.
 • Laitteiden suojaus: VPN-yhteydet ja virustorjuntaohjelmsto ovat tehokkaita tapoja suojata yrityksen laitteet haittaohjelmien kaltaisilta ulkoisilta uhilta.
 • Ohjelmistojen käyttö: työntekijöiden on tiedettävä, mitä ohjelmistoja yrityksen laitteissa saa käyttää — ja mistä ne tulisi hankkia — ja millaisia ohjelmistoja tulisi välttää.
 • Sähköpostin käyttötavat: sähköpostia on käytettävä vastuullisesti esimerkiksi opettelemalla tunnistamaan aidot lähettäjät ja välttämällä arkaluonteisten tietojen jakamista sen kautta.
 • Etäkäyttö: laitteet ja järjestelmän on suojattava myös etätyöskenneltäessä esimerkiksi VPN-yhteyttä tai etäyhdyskäytäviä käyttämällä.

Hyvä tietoturvan tietoisuuskoulutusohjelma kattaa kaikki edellä kuvatut aiheet ja on lisäksi toteutettu niin monipuolisesti, että koulutus koetaan mielekkääksi. Lisäksi käytettyjen koulutustekniikoiden tulisi auttaa opin mieleen painamisessa. Hyvän koulutusohjelman tunnistaa myös siitä, että sen aikana käydään läpi todellisia esimerkkitapauksia. Ne osoittavat tehokkaasti työntekijöille, että kyse on todellisesta ongelmasta. Monipuolinen koulutus ei käsittele pelkästään sitä, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä, vaan sisältää myös kuvitteellisia tehtäviä, joissa käydään läpi, miten tulee toimia, jos kybersuojausratkaisu ei havaitse uhkaa ja hyökkäys toteutuu. Taitojen kehittäminen simulaatioita tai pelinomaista opetusta hyödyntämällä on myös erittäin tärkeää.

Tärkeimmät vinkit organisaation kybersuojauksesta

Kattavat tiedot tietoturvatietoisuudesta ovat tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on ottaa käyttöön oikea strategia näiden tietojen perusteella. Millaisia strategioita yritysten tulisi siis yrittää vahvistaa työntekijöiden kybersuojauksen tietoisuuskoulutuksella? Yritykset voivat koittaa parantaa koulutusohjelmiensa tuloksia monin eri tavoin. Seuraavat hyvät käytännöt kannattaa pitää mielessä:

 1. Vahvojen salasanojen käyttö: Hyvä salasanahygienia on tietoturvan tietoisuuskoulutuksen avainelementti. Siihen liittyen yrityksillä tulisi olla määritettynä tarkat salasanavaatimukset, kuten vaatimus salasanan vähimmäispituudesta sekä erikoismerkkien ja eri kirjainkokojen käytöstä. Yrityksen hyväksymä salasanojen hallintaohjelma voi auttaa tässä, koska oikeanlaisella ohjelmalla työntekijät voivat luoda monimutkaisia salasanoja, jotka eivät ole alttiita hakkeroinnille ja sanakirjahyökkäyksille.
 2. Monivaiheisen todennuksen käyttö: Monet suuret organisaatiot edellyttävät käyttäjiään suojaamaan tilinsä ja sähköpostinsa kaksivaiheisella todennuksella. Se varmistaa, että vaikka hakkerit saisivat käyttäjän salasanan selville, he eivät silti todennäköisesti pääse käsiksi käyttäjän tiliin, koska kirjautumiseen tarvitaan kiinteän salasanan lisäksi esimerkiksi käyttäjän matkapuhelimella luotava kertakäyttösalasana.
 3. Valehyökkäystestit: IT-osasto voi kokeilla ja osoittaa simuloiduilla tietojenkalasteluhyökkäyksillä, miten helposti kyberrikolliset voivat päästä käsiksi organisaation tietoihin. Lisäksi ne antavat työntekijöille paremman käsityksen siitä, miltä tällaiset hyökkäykset näyttävät ja miten niitä voidaan välttää.
 4. Testitulosten tarkistus: Simuloiduista hyökkäyksistä saatujen tietojen kokoaminen ja niiden analysoiminen paljastavat, onko kybertietoisuuskoulutuksella ollut vaikutusta. Lisäksi tiedot auttavat tekemään päätöksiä jatkokoulutustarpeista.
 5. Säännölliset päivitykset: Kaikki ohjelmistot on pidettävä ajan tasalla. Lisäksi uusimmat tietoturvapäivitykset tulisi jakaa yrityksen omien järjestelmien ja laitteiden kautta.
 6. Uhka-altistuksen rajoittaminen: Yrityksen tietoturvan tietoisuuskoulutusohjelman tulisi antaa työntekijöille hyvä kuva siitä, mitä tietoja he voivat jakaa verkossa ja millaisten tietojen jakamista tulee välttää. Lisäksi työntekijöiden tulisi oppia minimoimaan omat digitaaliset jalanjälkensä.
 7. VPN-yhteyksien käyttäminen: Virtuaaliset yksityiset verkot eli VPN-yhteydet ovat arvokas työkalu sekä toimisto- että etätyössä. Niiden avulla työntekijät voivat salata verkkotietoliikenteensä ja suojata näin tärkeät tiedot.
 8. Säännöllinen varmuuskopiointi: kun kaikki tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti, organisaatio voi olla varma siitä, että mahdollisimman suuri osa tiedoista saadaan palautettua tietomurtojen jälkeen.
 9. Johdon sitouttaminen: Yrityksen johdon sitouttaminen voi olla ratkaiseva tekijä työntekijöiden kybersuojauskoulutuksen onnistumisessa. Johdon sitouttaminen koulutusohjelmaan voi auttaa sekä tarvittavien resurssien saamisessa että asianmukaisten kybersuojauskäytäntöjen toteuttamisessa.
 10. Säännölliset riskiarvioinnit: Kybersuojaus on osa jatkuvasti kehittyvää uhkaympäristöä. Säännölliset riskiarvioinnit voivat auttaa tunnistamaan mahdollisia haavoittuvuuksia ja uhkia organisaation järjestelmissä. Saatujen tietojen perusteella kybertietoisuuden koulutusohjelmaa voidaan myös mukauttaa tarvittaessa.
 11. Informatiivisten ja vuorovaikutteisten kurssien luominen: Keskivertotyöntekijä ei välttämättä tuhlaa ajatustakaan kybersuojaukselle päivittäisessä työssään, koska hän ei ehkä ole kovinkaan tietoinen mahdollisista uhista. Siksi onnistuneen tietoturvan tietoisuuskoulutusohjelman tulisi sisältää helppotajuisia ja käytännönläheisiä yleiskuvauksia, jotka auttavat työntekijöitä tiedostamaan mahdolliset haavoittuvuudet ja suojaamaan niitä.
 12. Käytäntöjen päivittäminen: Organisaation kybersuojaukseen kohdistuu koko ajan uusia haavoittuvuuksia ja uhkia. Siksi on tärkeää, että yrityksen käytännöt tarkistetaan ajoittain ja että tarpeen mukaan niitä muutetaan ja uusia käytäntöjä otetaan käyttöön.
 13. Uudelleenkoulutuksen tärkeys: Kybertietoisuuskoulutus ei pistä kaikkea kerralla kuntoon pysyvästi. Työntekijöitä tulee kouluttaa uudelleen säännöllisesti, jotta kybersuojauksen tärkeys pysyy heidän mielessään ja heidän taitonsa pysyvät uusien uhkien tasalla.
 14. Koulutus osana perehdytystä: Kybersuojauskoulutukseksesta kannattaa tehdä osa uusien työntekijöiden perehdytysprosessia. Näin uudet työntekijät oppivat yrityksen omien käytäntöjen salat heti alusta alkaen.

Kybertietoisuuskoulutuksen tärkeys

Kasperskyn vuonna 2023 tekemässä Human Factor 360 -raportissa, jolla tutkittiin inhimillisen tekijän merkitystä häiriötilanteissa, kyselyyn vastanneilta kysyttiin heidän näkemystään yritystensä todennäköisimmistä investointikohteista seuraavan 12-18 kuukauden ajanjaksolla. 39 % vastaajista osoitti kiinnostusta kybersuojausammattilaisten kouluttamista kohtaan ja 38 % ilmoitti todennäköisesti panostavansa muun muassa työntekijöiden yleiseen koulutukseen. Tämä kertoo osaltaan, että työntekijöiden kybertietoisuuden lisäämisestäja siihen investoimisesta on tullut osa yrityksen kattavan suojauksen varmistamista. Lisäksi on erittäin tärkeää valita oikeanlainen koulutusohjelma, jossa käydään läpi kaikki tärkeät aihealueet ja joka käyttää moderneja opetusmenetelmiä aidosti vaikutuksen tekevien kybertaitojen harjoittamiseen. Kybersuojausympäristön onnistunut toteutus ja sen ylläpitäminen edellyttävät, että toteutuksessa huomioidaan kaikki organisaation tasot alimmasta portaasta yrityksen johdon tuen varmistamiseen asti.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita ja linkkejä:

Kyberhyökkäysten estäminen

Mitä on päätepisteiden suojaus ja miten se toimii?

Näin voit välttyä sosiaaliseen manipulointiin perustuvilta hyökkäyksiltä

Aiheeseen liittyvät tuotteet ja palvelut:

Kaspersky Security Awareness -koulutus

Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky Small Office Security

Mitä tietoturvan tietoisuuskoulutus on?

Tietoturvan tietoisuuskoulutus on tärkeä osa yritysten suojausta. Tutustu tarkemmin siihen ja onnistuneen koulutusohjelman toteutukseen.
Kaspersky Logo