Siirry pääsisältöön

Kyberrikollisuus on kasvava riski niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Kyberhyökkäysten määrän ja monimutkaisuuden kasvaessa myös kybertietoisuuden ja kyberturvallisuuskoulutuksen tarve kasvaa entistäkin suuremmaksi. Kyberturvallisuuskoulutusta tarvitsevat IT-henkilöstön lisäksi muutkin. Kuka tahansa teknologian käyttäjä on mahdollinen kyberrikollisten kohde, joten hänelle on hyötyä koulutuksesta ja tietoisuuden kasvamisesta.

Mitä kyberturvallisuuskoulutus on?

Koulutus on usein paras tapa oppia kyberturvallisuudesta. Organisaatiot järjestävät koulutusta kybertietoisuudesta ja kyberturvallisuudesta auttaakseen henkilökuntaa tietämään parhaat käytännöt arkaluontoisen tiedon turvassa pitämiseksi. Yleensä kyberturvallisuuskoulutuksessa opetetaan toimenpiteet tietokonejärjestelmiin kohdistuvien uhkien käsittelyyn ja hallintaan. Osallistujat voivat oppia tunnistamaan kyberhyökkäysten, datan hakkeroinnin ja tietojenkalastelun kaltaiset toimet, arvioimaan riskitasoja, ilmoittamaan häiriöistä, ja mitä niille voi tehdä.

Kyberturvallisuuskoulutus on tärkeä osa kyberturvatöntekijöiden valmistautumista. Se saa koulutettavat ajan tasalle uhkaympäristöstä. Jotkin organisaatiot voivat myös käyttää kyberturvallisuuskoulutusta tukemaan kyberturvallisuuskäytäntöjen kehittämistä.

Mitä kyberturvallisuuskoulutus kattaa?

Digitaalisen ympäristön nopeat muutokset ja niitä seuraavat kyberrikollisten innovaatiot tarkoittavat, että työntekijät ja muut loppukäyttäjät tarvitsevat johdonmukaista koulutusta siitä, kuinka pysyä turvassa verkossa ja kuinka turvata tietonsa.

Kybertietoisuus- ja kyberturvallisuuskoulutus käsittelee usein seuraavia aiheita:

 • Tietojenkalasteluhyökkäykset – havaitseminen ja ilmoittaminen
 • Siirrettävät levyt – turvallinen käyttö
 • Salasanat ja todennus – vahvojen salasanojen luominen ja monivaiheisen todennuksen käyttöönotto
 • Fyysinen tietoturva – fyysisten laitteiden ja asiakirjojen turvallisuuden varmistaminen
 • Mobiilitietoturva – mobiililaitteiden käyttö turvallisesti
 • Etätyöskentely – pysyminen turvassa työskennellessä etänä, mukaan lukien julkisen Wi-Fin vaarat
 • Pilvitietoturva – työntekijöiden ohjaaminen pilvipohjaisten sovellusten käytössä
 • Käyttäjän manipulointi – yleisimmät haitallisten toimijoiden käyttämät menetelmät ja psykologian vaikutus
 • Tietojen hallinta – yrityksen tietojen turvallinen valvonta ja hallinta
 • Asennusmenettelytavat – kolmansien osapuolten sovellusten ja ohjelmistojen asentaminen turvallisesti yrityksen tietokoneille
 • Hälytyksiin reagoiminen – tietokonejärjestelmiin kohdistuviin riskeihin puuttuminen ja niiden hallinta
 • Vaatimusten mukaisuus – alan säätelyn ja lainkäyttöalueen ymmärtäminen ja niiden vaikutus kyberturvallisuuteen

Niille, jotka haluavat suuntautua kyberturva-alalle, koulutus riippuu kunkin valitsemasta urapolusta. Kyberturva-ammattilaiset työskentelevät kaiken kokoisissa organisaatioissa monilla eri aloilla ja monien erilaisten verkkohen parissa.

Miksi kyberturvallisuuskoulutus on tärkeää?

Arviolta 95 % kyberturvallisuusmurroista tapahtuu inhimillisen erehdyksen seurauksena. Yrityksen digitaalinen tietoturva on jokaisen työntekijän käsissä, riippumatta siitä, työskentelevätkö he IT-osastolla. Esimerkkejä työntekijöiden virheistä, jotka vaarantavat digitaalista tietoturvaa:

 • haittaohjelmatartunnan saaneiden sähköpostiliitteiden lataaminen
 • epäluotettavilla verkkosivustoilla käyminen
 • heikkojen salasanojen käyttäminen
 • salasanojen päivittäminen epäsäännöllisesti
 • sähköpostin lähettäminen vahingossa väärälle vastaanottajalle

Inhimillisten virheiden mahdollisuudet huomioon ottaen kybertietoisuus- ja kyberturvallisuuskoulutus ovat kriittisen tärkeitä. Kyberturvallisuuskoulutuksen etuja ovat mm. seuraavat:

Pienentynyt tietomurtojen ja tietojankalasteluhyökkäysten riski

Kybertietoisuuden kasvattaminen organisaatiossa voi auttaa vähentämään tietomurtojen riskiä. Kun työntekijät on koulutettu havaitsemaan mahdolliset riskit ja kuinka ne käsitellään, he ovat vähemmän alttiita tietojenkalastelun kaltaisille hyökkäyksille. Koska tietomurtojen keskimääräinen kustannus voi olla miljoonia, kyberturvallisuuskoulutus on verrattain kustannustehokasta.

Tietoturvakulttuurin rakentaminen

Kyberturvallisuuskoulutuksen ensisijainen tarkoitus on luoda yrityksen sisälle tietoturvakulttuuria. Tietoturvakulttuuri tarkoittaa tietoturvaan liittyvien arvojen sisällyttämistä yritykseen, sen avulla ihmiset ovat ensimmäinen puolustuslinja käyttäjien manipuloinnin kaltaisia uhkia vastaan.

Teknisen puolustautumisen parantaminen kyberuhkia vastaan

Tekninen puolustautuminen on arvokas ase murtojen ehkäisemiseksi, mutta se edellyttää ihmisen panosta. Esimerkiksi palomuurit täytyy ottaa käyttöön, ohjelmistot on päivitettävä ja tietoturvavaroitukset täytyy ottaa huomioon. Harvat organisaatiot toimivat ilman teknistä puolustautumista, mutta ilman kyberturvallisuuskoulutusta ja henkilökunnan kybertietoisuutta, on mahdollista, että tekninen puolustautuminen ei toimi niin hyvin, kuin se voisi.

 

Asiakkaiden rauhoittaminen

Kuluttajien tietoisuus kyberuhista kasvaa, minkä seurauksena he haluavat tuntea olevansa suojattuna. Tämä tarkoittaa, että yritysten on otettava kyberturvallisuus vakavasti, jotta ne voivat kasvattaa asiakkaiden luottamusta. Asiakkaiden luottamus puolestaan auttaa varmistamaan asiakkaiden uskollisuuden. Jos yritystä kohtaa tietomurto tai tietoturvatapahtuma, ja tieto siitä leviää, yrityksen maine voi vahingoittua.

Lakien ja säädösten mukainen toiminta

Sekä toimialasta että lainkäyttöalueesta riippuen yrityksillä saattaa olla monia lainsäädännöllisiä syitä suhtautua kyberturvallisuuteen vakavasti. Valvovat tahot voivat edellyttää tiettyjen toimialojen antavan koulutusta kybertuvallisuustietoisuudesta. Vaatimusten noudattamisen ei pitäisi olla yritysten ainoa syy tarjota kyberturvallisuuskoulutusta, mutta oikean koulutuksen tarjoaminen parantaa yrityksen tietoturvaa ja on monilla aloilla lain edellyttämää.

Yritys- ja yhteiskuntavastuun osoittaminen

Kyberhyökkäykset voivat levitä nopeasti. Mitä useammat verkot saavat tartuntoja, sitä suuremmalle riskille muut verkot altistuvat. Yhden verkon heikkous kasvattaa yleisuhkaa muille. Tämä tarkoittaa, että yhden organisaation puutteet tietoturvatietoisuudessa aiheuttavat haavoittuvuuksia muille organisaatioille. Tietoturvatietoisuuskoulutus ei lopulta hyödytä vain yksittäisiä organisaatioita, siitä hyötyvät myös asiakkaat, alihankkijat ja muut organisaation verkoston toimijat.

A man studying for cybersecurity training

Kyberturvallisuuden tärkeimmät osat

Kyberturvallisuudella on useita tärkeitä osa-alueita. Näitä ovat:

 • sovellusturvallisuus
 • tietoturva
 • suunnitelma tuhojen korjaamisesta
 • verkon turvallisuus
 • loppukäyttäjien suojaus
 • toiminnallinen turvallisuus

Kukin näistä osa-alueista edustaa eri osia organisaation rakenteesta, joka tarvitsee oman suojauksensa.

Sovellusturvallisuus

Sovellusturvallisuus keskittyy suojaamaan sovelluksia uhilta. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka kehittävät ja myyvät sovelluksia ja pilvipalveluja, mutta myös yleisemmin kaikkia yrityksiä.

Heikosti määritellyt tietoturva-asetukset ovat merkittävä syy pilvitilien tietomurroille. Yritykset käyttävät joskus suuria pilvipalveluja ymmärtämättä, että heidän on mukautettava tietoturva-asetuksensa oletusarvoista.

Pilvisovellusten väärin määrittelyn pääsyitä ovat:

 • vajavainen ymmärrys tietoturvakäytännöistä pilvessä
 • riittävän hallinnan ja valvonnan puute
 • liian monta käyttöliittymää hallittavaksi tehokkaasti
 • huolimaton sisäpiirin käyttäytyminen (ts. käyttäjien virheet).

Monimenetelmäisen tunnistautumisen ja järjestelmänvalvojien käyttöoikeuksien hallinnan kaltaiset toimet ovat erittäin tärkeitä osia kybertietoisuudesta. Ne auttavat vahvistamaan sovellusturvallisuutta ja estävät murtoja sovelluksiin.

Tietoturva

Tietoturva tarkoittaa yrityksen ja asiakkailta tai alihankkijoilta kerättyjen tietojen suojaamista.

Monien organisaatioiden on noudatettava tietoturvastandardeja, joiden noudattamatta jättämisestä voi seurata rangaistuksia, jos se johtaa henkilöön liitettävien tietojen vaarantumiseen.

Kyberturvallisuus keskittyy organisatioiden tiedon keruuseen, tallentamiseen ja siirtämiseen. Kyberturvallisuussuunnitelman tavoite on luoda suojaus, joka varmistaa, että tiedot salataan tarpeen mukaa ja niitä suojataan murroilta.

Suunnitelma tuhojen korjaamisesta

60 % pienistä yrityksistä kaatuu jouduttuaan kyberhyökkäyksen uhriksi. Yritysten on siis täkeää luoda suunnitelma tuhojen korjaamisesta, jotta ne voivat välttää joutumisen osaksi tätä tilastoa.

Suunnitelma tuhojen korjaamisesta sisältää yleensä

 • strategioita murtojen tai haittaohjelmatartuntojen estämiseksi
 • valmistautumisen nopeaan toipumiseen hyökkäyksen jälkeen.

Kyberturvallisuusasiantuntijat toteuttavat mm. varmuuskopiointi- ja tietojen palautusjärjestelmän, tapahtumaan reagoimisen harjoittelun ja vahvan päätepistesuojauksen kaltaisia toimia.

Verkon turvallisuus

Verkon turvallisuus pyrkii suojaamaan yrityksen fyysistä verkkoa ja kaikkia siihen yhteydessä olevia laitteita. Useimmat yritykset käyttävät palomuureja valvomaan tulevaa ja lähtevää liikennettä uhkien varalta.

Muita verkon turvallisuuden tärkeitä osia ovat esim. langattoman verkon suojaaminen ja sen varmistaminen, että etäyhteydet tapahtuvat salatusti.

Verkon turvallisuus pyrkii varmistamaan, että ainoastaan valtuutetut käyttäjät pääsevät verkkoon, ja että verkossa ei tapahdu epäilyttävää käyttäytymistä, joka viittaisi tietomurtoon.

Loppukäyttäjien suojaus

Loppukäyttäjien suojaus, tai päätepistesuojaus, tarkoittaa suojausta käyttäjille ja heidän laitteilleen. Koska suuri osa kyberhyökkäyksistä alkaa tietojenkalastelusähköpostilla, loppukäyttäjien suojaus on olennaisen tärkeää.

Yleisiä loppukäyttäjien suojauksen tyypejä ovat:

 • laitteiden pitäminen päivitettyinä
 • päivitetyn virustentorjuntaohjelmiston käyttäminen
 • DNS-suodatus haitallisille verkkosivustoille
 • laiteohjelmistojen suojaus laiteohjelmatasoisia murtoja vastaan
 • salasanalla suojatut lukitusnäytöt
 • etähallinta ja laitteiden havaitseminen.

Organisaatiot, jotka eivät toteuta loppukäyttäjien suojausta, saattavat joutua murron kohteeksi, kun työntekijän suojaamaton laite saa haittaohjelmatartunnan, jota se sitten levittää kaikkialle yrityksen verkkoon.

Laitesuojauksen lisäksi kyberturvallisuustietoisuuskoulutus on myös loppukäyttäjien suojauksen keskeinen tekijä. Säännöllisen koulutuksen tarjoaminen työntekijöille on hyvä käytäntö. Koulutuksen aiheita voivat olla mm. tietojenkalateluviestien tunnistaminen, salasanojen suojaus,arkaluonteisten tietojen käsittely ja muut kyberhygienian periaatteet.

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus tarkoittaa organisaation tietoturvan tarkistamista kokonaisuudessaan sen varmistamiseksi, että kaikki tietoturvataktiikat toimivat yhdessä ilman ristiriitoja kaikessa toiminnassa.

Toiminnallinen turvallisuus on sateenvarjo, joka kattaa kaikki IT:n tietoturvaprosessit. Se varmistaa, että kaikkien mahdollisten murtokohteiden suojaamisen lisäksi organisaatio päivittää tietoturvastrategiansa säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla uusimmista uhista ja tietoturvan kehityksestä. Osa tätä prosessia edellyttää hyökkääjän tavoin ajattelmista, teknologiaympäristön eri alueiden tarkistelua sen tunnistamiseksi, missä mahdollinen murto voi tapahtua.

[IMAGE 3]

cybersecurity-training-910714610

alt= “a man taking online cybersecurity training”

Kyberturvallisuusalalla aloittaminen

Monet kyberturvallisuusurat käynnistyvät aloitustason IT-tehtävissä, puhelintuessa, verkon hallinnassa tai ohjelmistokehityksessä. Monet kyberturvallisuusasiantuntijat aloittavat uransa nuorempina tietoturva-analyytikoina saatuaan hieman kokemusta IT-alalla.

Ennen kyberturvallisuusroolissa aloittamista on tärkeää hankkia IT-alan perustaitoja esim. ohjelmoinnista, verkkojen ja järjestelmien hallinnasta ja pilvipalveluista. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että rakenteinen koulutus voi nopeuttaa etenemistä työn hankkimisessa.


Kyberturvallisuusura voi lähteä moniin suuntiin kiinnostuksen kohteista ja tavoitteista riippuen. Kyberturvallisuusanalyytikko voi erikoistua mm. seuraaville aloille:

Suunnittelu ja arkkitehtuuri

Tietoturvasuunnittelijat käyttävät tietojaan uhista ja haavoittuvuuksista rakentaakseen ja toteuttaakseen puolustusjärjestelmiä monia tietoturvahuolia vastaan. Tietoturvasuunnittelijat voivat edetä tietoturva-arkkitehdeiksi, jotka vastaavat organisaation koko tietoturvainfrastruktuurista. Tämä rooli edellyttää seuraavia taitoja:

 • kriittinen ajattelu
 • IT-verkot
 • järjestelmien hallinta
 • riskien arviointi.

Häiriöihin reagointi

Huolimatta mittavista panostuksista kyberturvallisuuden varmistamiseksi organisaatiot voivat silti joutua tietoturvatapahtumien uhriksi. Häiriöihin reagoinnissa keskitytään niihin toimiin, joihin ryhdytään tietoturvatapahtuman jälkeen. Häiriöihin reagoinnista vastaavat valvovat organisaationsa verkkoa, paikkaavat haavoittuvuksia ja pitävät murtojen aiheuttamat tappiot mahdollisimman pieninä. 

Häiriöihin reagointiin kuuluu myös tietoturvaloukkausten tutkinta ja kyberrikollisuus. Tietoturvaloukkausten tutkijat työskentelvät lain valvojien kanssa yhdessä tietojen palauttamiseksi digitaalisilta laitteilta ja tutkivat kyberrikoksia. Tämä rooli edellyttää seuraavia taitoja:

 • tekninen kirjoittaminen ja dokumentaatio
 • tunkeutumisen havaitsemistyökalut
 • rikostutkintaohjelmistot
 • tarkkaavaisuus yksityiskohtien suhteen.

Johto ja hallinta

Kyberturvallisuusjohtajat valvovat organisaation verkon ja tietokoneiden tietoturvajärjestelmiä. Näissä rooleissa on yleensä kokeneempaa henkilöstöä. Kyberturvallisuusjohtaja saattaa johtaa tietoturvatiimejä, koordinoida tiimien välistä toimintaa ja varmistaa tietoturvavaatimusten noudattamista. Tyypillisesti organisaation korkein tietoturvarooli on tietoturvapäällikkö. Johtotason tietoturvaroolissa työskentely tarkoittaa usein koko yrityksen tietoturvainfrastruktuurin toiminnan, käytäntöjen ja budjettien johtamista. Tämä rooli edellyttää seuraavia taitoja:

 • projektinhallinta
 • riskienhallinta
 • johtajuus
 • yhteistyökykyisyys.

Konsultointi

Organisaatiot palkkaavat tietoturvakonsultteja testaamaan tietokoneiden ja verkkojen haavoittuvuuksia ja tietoturvariskejä. Tässä roolissa voi harjoittaa kyberturvallisuutta hyökkääjänä ja puolustajana testaamalla järjestelmien haavoittuvuuksia ja tekemällä suosituksia järjestelmien suojan parantamiseksi. Tämä rooli edellyttää seuraavia taitoja:

 • läpäisy- ja haavoittuvuustestaus
 • uhkien hallinta
 • käyttöjärjestelmät.

Testaus ja hakkerointi

Tämä kyberturvallisuuden ala tunnetaan monella nimellä, kuten offensiivinen suojaus, punainen tiimi, valkohattuhakkerointi ja eettinen hakkerointi. (Voit lukea lisää hakkeroinnin eri tyypeistä täällä.) Offensiivisessa suojauksessa työskentelevät suhtautuvat kyberturvallisuuteen ennakoivasti. Tämä tarkoittaa tunkeutujana toimimista, tarkoituksenaan tunnistaa haavoittuvuudet ennen kuin oikeat hakkerit havaitsevat ne. Läpäisytestaajat pyrkivat tunnistamaan ja hyödyntämään järjestelmän heikkouksia auttaakseen yrityksiä suojaamaan järjestelmiään paremmin. Eettiset hakkerit käyttävät muitakin hyökkäysvektoireita (kuten käyttäjien manipulointia) tietoturvan heikkouksien paljastamiseen. Tämä rooli edellyttää seuraavia taitoja:

 • salausmenetelmät
 • läpäisytestaus
 • tietoverkot
 • komentosarjat.

Kyberuhkien tyypit

Kyberuhkia ovat mm. seuraavat:

 • Tietojenkalastelu. Huijaussähköpostien lähettäminen esiintymällä luotettavana lähteenä. Tarkoitus on varastaa arkaluonteisia tietoja, kuten kirjatumis- tai maksutietoja.
 • Haittaohjelmat. Haitallisia ohjelmistoja, jotka yrittävät käyttää tietokoneita tai verkkoja luvatta ja vahingoittaa niitä.
 • Kiristysojhelmat. Haittaohjelmien kaltaisia, mutta tarkoitus on estää tietokoneella olevien tiedostojen käyttö, kunnes uhri maksaa lunnaat.
 • DDoS, palvelunestohyökkäykset. Kyberrikollinen häiritsee järjestelmän resursseja siinä määrin, ettei järjestelmä toimi kunnolla.
 • SQL-koodin (Structured Query Language) lisäämishyökkäys. Tapahtuu tietokantapohjaisella verkkosivustolla, kun hakkeri manipuloi tavallista SQL-kyselyä. Siinä lisätään haitallinen koodi haavoittuvan verkkosivuston hakuruutuun ja pakotetaan siten palvelin paljastamaan tärkeitä tietoja.
 • Cryptojacking. Hyökkääjät käyttävät jonkun muun tietokonetta kryptovaluutan louhintaan. 
 • Nollapäivähyökkäykset. Hyökkäjät hyödyntävät tunnettua mutta korjaamatonta tietoturva-aukkoa.
 • Sisäpiiriuhat. Uhka, jossa hyökkääjä tulee sisäpiiristä eikä ulkopuolelta. Hän voi olla organisaatioon kuuluva henkilö, jolla on paljon tietoa organisaatiosta. Sisäpiiriuhat voivat aiheuttaa huomattavia tappioita. 

Kyberturvallisuustietoisuuskuukausi

Yhdysvalloissa on vuodesta 2004 alkaen vietetty presidentin ja kongressin julistamaa kyberturvallisuustietoisuuskuukautta. Kuukauden tavoite on auttaa ihmisiä suojaamaan itseään verkossa kyberuhkien levitessä entistä laajemmalle. Yhdysvalloissa kyber- ja infrastruktuuriturvallisuusvirasto CISA ja kansallinen kyberturvallisuusjärjestö NCA pyrkivät yhdessä hallinnon ja toimialan kanssa kasvattamaan tietoisuutta kyberturvallisuudesta sekä Yhdysvalloissa että ympäri maailman.

Parhaita käytäntöjä kyberhyökkäyksiin reagoimiseksi

Kuinka yritysten tulisi reagoida kyberhyökkäyksiin? Vaiheittaiset ohjeet:

Vaihe 1: Muodosta reagointitiimi

Kun hyökkäys on tunnistettu, organisaation tulisi ensimmäiseksi suojata IT-infrastruktuurinsa mahdollisimman nopeasti ja mobilisoida kyberturvallisuuden reagointitiimi. Tiimin ensimmäinen tehtävä on tunnistaa hyökkäyksen lähde ja syy. Organisaation resursseista riippuen tämä tiimi voi olla joko sisäinen tai kolmannen osapuolen tiimi. Tärkeintä on toimia nopeasti ja aloittaa työskentely todisteiden ollessa tuoreita.

Vaihe 2: Selvitä hyökkäyksen tyyppi

Kyberhyökkäyksen tyypin tunnistaminen auttaa reagointitiimiä suorittamaan tarvittavat toimet. Hyökkäyksen tyypin tietäminen mahdollistaa resurssien keskittämisen tehokkaasti hyökkäyksen rajoittamiseksi ja siitä toipumiseksi.

Vaihe 3: Rajoita hyökkäys

Kun hyökkäyksen tyyppi on tunnistettu ja vahvistettu, seuraavaksi on varmistettava, ettei hyökkäys aiheuta lisää tuhoja. Useimmat passiiviset hyökkäykset tarjoavat hyökkääjille takaoven organisaation järjestelmiin, jolloin tietojen viemistä voi jatkaa pitkään. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa hyökkäysreitit ja sulkea pääsy järjestelmiin niiden kautta. 

Vaihe 4: Ilmoita soveltuville viranomaisille

Hyökkäyksen laajuudesta ja luonteesta riippuen siitä on ehkä ilmoitettava lainvalvontaviranomaisille. Mitä aiemmin heille ilmoitetaan, sitä paremmin he voivat auttaa. Toimialasta ja lainkäyttöalueesta riippuen hyökkäyksestä on ehkä ilmoitettava myös tietyille virastoille tai toimialan elimille. Jos teillä on kybervakuutus, vakuutusyhtiölle on ilmoitettava mahdollisimman pian.

Vaihe 5: Ota yhteyttä niihin, joihin hyökkäys vaikuttaa

Jos hyökkäys on kohdistunut asiakkaiden tietoihin, siitä on ilmoitettava asiakkaille. Tapahtumasta on tiedotettava mahdollisiman avoimesti. Jos hyökkäys vaikuttaa yhteistyöyrityksiin, niillekin on kerrottava asiasta. Kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa huomattavaa mainehaittaa, joten kannattaa konsultoida viestintäasiantuntijaa parhaiden viestintätapojen päättämiseksi ja PR-vaikutusten hallitsemiseksi.

Kyberturvallisuuskurssit

Kuinka kyberturvallisuutta voi oppia? Kyberturvallisuuskoulutuksesta voi olla apua. Uhkaympäristön kehittyessä jatkuvasti on tärkeää, että tietoturva-asiantuntijat ja muutkin organisaation tiimit pitävät taitonsa ajan tasalla. Kaspersky tarjoaa työntekijöille suunnattua verkkokoulutusta, joka opettaa tehokkaita strategioita uhkien havaitsemiseen ja hallintaan.

Nämä kurssit voi suorittaa kotoa. Niiden suunnittelijat ovat asiantuntijoita, jotka ymmärtävät, kuinka heidän päivittäin kohtaamiensa yli 350 000 haittaohjelmanäytteen muodostamien uhkien kanssa kannattaa toimia, ja kuinka tätä ymmärrystä voi jakaa niille, jotka taistelevat nykypäivän kybertodellisuuden kehittyvien vaarojen kanssa.

Olitpa sitten tietoturva-ammattilainen, joka pyrkii kehittämään taitojaan, tai tiimin johtaja, joka harkitsee SOC- ja häirioihin reagointitiimeihin sijoittamista, nämä kurssit voivat auttaa. Lue täältä lisää verkossa tapahtuvista kyberturvallisuuskoulutuksistamme asiantuntijoille.

Lisätietoja:

Kyberturvallisuuskoulutus ja kybertietoisuus

Kyberturvallisuuskoulutus tarjoaa tietoa kyberuhista ja suojautumistoimista. Lue kyberturvallisuuskoulutuksen sisällöstä ja aloittamisesta.
Kaspersky Logo