Siirry pääsisältöön

Kyberuhat kehittyvät jatkuvasti ja XDR:n avulla turvatiimien tutkinta- ja reaktioajat lyhenevät merkittävästi. Kuten kaikki muutkin uudet lähestymistavat, myös XDR voi aiheuttaa hämmennystä sen suhteen, miten se eroaa perinteisistä turvallisuus- ja suojausratkaisuista ja mitä tuloksia sen käyttäjät voivat siltä odottaa. Jatka lukemista, niin saat lisätietoja.

XDR – merkitys ja määritelmä

Laajennettu tunnistus ja reagointi - tai XDR - on monitasoinen suojausteknologia, joka turvaa IT-infrastruktuurin. Se tekee niin keräämällä ja korreloimalla tietoja useilta suojaustasoilta, kuten päätepisteistä, sovelluksista, sähköposteista, pilvistä ja verkoista, ja tarjoaa entistä paremman kuvan organisaation teknologiaympäristöstä. Sen ansiosta turvatiimit voivat tunnistaa ja tutkia kyberuhkia sekä vastata niihin nopeasti ja tehokkaasti.

XDR on edistyneempi versio päätepisteiden tunnistuksesta ja reagoinnista (endpoint detection and response, EDR). EDR keskittyy päätepisteisiin, mutta XDR keskittyy laajemmin useisiin suojauksen ja turvallisuuden hallintapisteisiin tunnistaakseen uhat nopeammin syväanalyysitietojen ja automatiikan avulla.

Nykyaikaiset kyberuhat

Kyberuhkien kirjo kehittyy ja laajenee nopeasti. Kuluneen vuosikymmenen aikana uhkien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen keskittyneiden työkalujen määrä on lisääntynyt suunnattomasti ja ne kaikki pyrkivät pysymään askeleen edellä uusimpia kyberuhkia. Etätyön yleistymisen myötä ja entistä useamman liiketoiminnan osa-alueen siirryttyä pilveen uhkien tunnistaminen ja niihin reagoiminen ei ole aina helppoa - merkittävissä määrin sen takia, että katastrofaalinen tietovuoto tai suojauksen pettäminen voi iskeä mistä tahansa ja milloin tahansa.

Tällaisessa riskialttiissa digitaaliympäristössä on ensisijaisen tärkeää osata hallita kyberuhat johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Turvatiimien on tukeuduttava syvempään integraatioon ja lisääntyneeseen automaatioon pysyäkseen kyberrikollisten edellä.

Nykyaikaisiin uhkiin kuuluu seuraavanlaisia piirteitä:

 • Pahantahtoiset toimijat käyttävät nykyään paljon aikaa kerätäkseen tietoja etukäteen, jotta he voivat päättää, kenet ottavat kohteekseen, miten kohdistavat hyökkäyksensä ja mikä on paras hetki hyökätä. Näin huolellinen etukäteissuunnittelu tekee hyökkäyksistä hienostuneempia ja täten vaikeampia tunnistaa.
 • Hyökkääjät toimivat yhä useammin yhdessä niin, että kukin käyttää omia erityistaitojaan. Esimerkiksi ryhmä, joka on alkuvaiheen sisäänpääsyn erityisasiantuntija, saattaa tehdä yhteistyötä ryhmän kanssa, joka on erikoistunut sivuttaissuuntaiseen liikehdintään. He saattavat sitten myydä pääsyn toiselle ryhmälle, joka keskittyy kiristysohjelmiin ja varastaa tietoja kiristämistä varten. Näin pitkälle kehittynyt yhteistyö monimutkaistaa tilannetta.
 • Kyberhyökkäykset kulkevat nyt monen verkon alueen läpi - ne saattavat esimerkiksi alkaa työntekijän työpisteeltä kalastelusähköpostin tai avoimen ja vaarantuneen IP-osoitteen muodossa, mutta verkon nopean kartoittamisen jälkeen hyökkääjät voivat jatkaa tietokeskuksiin, pilvi-infrastruktuureihin ja käyttötekniikkaverkkoihin (OT-verkkoihin). Monen organisaation digitaalinen muuntautuminen yhdessä etätyön lisääntymisen kanssa on kasvattanut useimpien yritysten hyökkäyspinta-alaa.
 • Hyökkääjät ovat oppineet peittämään jälkensä entistä paremmin. He tekevät niin reagoimalla tapauskohtaisiin reaktioihin piilottaakseen toimensa puolustajilta - eli käyttämällä oikeita työkaluja pahantahtoisesti jälkiensä peittämiseksi.
 • Kiristyskeinoista on tullut monimutkaisempia ja kehittyneempiä - näihin kuuluvat esimerkiksi tietojen varastaminen, DDoS-hyökkäykset, kiristysohjelmat ja äärimmäisissä tapauksissa yhteydenotto asiakkaisiisi, jotta sinua voidaan painostaa maksamaan heidän kiristysmaksunsa.
 • Joissakin organisaatioissa suojaus- ja turvainfrastruktuuri voidaan erotella ympäri verkkoa. Jos itsenäisiä suojausratkaisuja ei integroida, ne voivat aiheuttaa liian paljon kontekstittomia hälytyksiä ja ylikuormittaa turvatiimit, jolloin heidän kykynsä nähdä koko hyökkäyspinta-ala heikkenee.

Rikolliset käyttävät edistyneempiä tekniikoita hyödyntääkseen perinteisiä suojausohjaimia ja turvallisuuden hallintakeinoja ja organisaatiot saattavat kohdata vaikeuksia yrittäessään suojata digitaalisia resurssejaan sekä perinteisen verkon sisällä että sen ulkopuolella. Turvatiimit ovat lisääntyneen paineen alla etätyöhön siirtymisen vuoksi ja resursseja kuluu entistä enemmän. Organisaatiot tarvitsevat ennakoivia, yhtenäisiä suojauskeinoja puolustaakseen teknologiaresurssejaan, kuten vanhoja päätepisteitä sekä mobiili-, verkko- ja pilvityökuormia, kuluttamatta henkilöstöä ja sisäisiä resursseja liikaa.

Tämän vuoksi yhä useamman yrityksen turvallisuus- ja riskinhallintapäällikkö harkitsee XDR-suojauksen tarjoamien etujen ja tuottavuusarvon hyödyntämistä.

Kuinka XDR toimii?

XDR tehostaa suojausta parantamalla tunnistus- ja reagointikykyä yhdistämällä näkyvyyttä ja hallintaa päätepisteissä, verkossa ja pilvessä.

Eroteltujen suoja- ja turvaratkaisujen tietoja yhdistämällä uhkien näkyvyys paranee ja hyökkäyksen tunnistamiseen ja siihen vastaamiseen vaadittu aika pienenee. XDR edesauttaa edistynyttä tutkinta- ja uhkienmetsästyskykyä eri verkkotunnuksilla yhdestä konsolista.

Yleisesti ottaen XDR-suojauksen toiminta jakaantuu kolmeen osaan:

 1. Tietojen kerääminen: Ensimmäinen vaihe on suurien tietomäärien kerääminen ja normalisointi päätepisteistä, pilvien työkuormista, sähköposteista, verkkoliikenteestä, virtuaalisäilöistä ja muualta. Kaikki tiedot anonymisoidaan ja ne koostuvat vain osista, joita tarvitaan mahdollisten poikkeamien ja uhkien tunnistamiseen.
 2. Tunnistaminen: Tämän jälkeen tiedot jäsennetään ja korreloidaan, jotta piilotetut uhkat voidaan tunnistaa automaattisesti edistyneen tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (ML) avulla.
 3. Reagointi: Seuraavaksi tietouhkat priorisoidaan vakavuuden perusteella, jotta turvatiimit voivat analysoida ja luokitella uudet tapahtumat nopeasti ja automatisoida tutkimus- ja reaktiotoimet. Reaktioprosessin tulisi tapahtua yhdestä keskuksesta ja sen tulee sisältää oleelliset tiedot, konteksti sekä työkalut.

XDR-teknologia auttaa näyttämään analyytikoille hyökkääjän toimintavaiheet paljastamalla lopullista hyökkäystä edeltäneiden prosessien järjestyksen. Hyökkäysketju on rikastettu resurssi-inventaarion tiedoilla, kuten resurssiin liittyvät heikkoudet, resurssin omistaja tai omistajat, liiketoimintarooli ja uhkatietojen perusteella havaittava maine.

Turvatiimit saavat usein lukuisia hälytyksiä päivittäin, joten luokitteluprosessin automatisointi ja kontekstitietojen tarjoaminen analyytikoille on paras keino hallita prosessia. XDR antaa turvatiimien käyttää aikansa tehokkaasti keskittymällä hälytyksiin, jotka aiheuttavat mahdollisesti eniten vahinkoa.

IT-ammattilainen tietokeskuksessa. XDR tehostaa IT-turvatiimien toimintaa

Miksi yritykset tarvitsevat XDR:ää?

XDR koordinoi eroteltuja turva- ja suojaustyökaluja ja yhdistää sekä virtaviivaistaa analyysejä, tutkimusta ja reaktioita. Tämä tarjoaa organisaatioille huomattavia etuja, kuten:

Yhdistetty uhkien näkyvyys: 

XDR-suojaus tarjoaa anonymisoituja tietoja päätepisteessä yhdessä verkko- ja sovellusviestinnän kanssa. Tähän kuuluu tiedot käyttö- ja pääsyluvista, käytetyt tiedostot ja käytössä olevat sovellukset. Koko järjestelmäsi täysi näkyvyys antaa sinun tunnistaa ja torjua hyökkäyksiä nopeammin.

Tehostettu ehkäisykyky:

Uhkatiedot ja mukautuva koneoppiminen tarjoavat keskitetyn määritys- ja koventamiskyvyn sekä ohjausta mahdollisten hyökkäysten estämiseksi.

Tehokas reagointi:

Laaja-alaisen tietojen keräämisen ja analyysin avulla turvatiimit voivat jäljittää hyökkäyspolun ja rekonstruoida hyökkääjän toimet, mikä lisää mahdollisuutta tunnistaa rikolliset. Tiedot tarjoavat myös arvokkaita lisätietoja siihen, miten voit vahvistaa suojaustasi.

Parempi hallinta:

Kyky asettaa liikennettä ja prosesseja sekä estettyjen että sallittujen luetteloon varmistaa sen, että vain hyväksytyt toimet ja käyttäjät pääsevät järjestelmääsi.

Tehostettu tuottavuus:

Keskittäminen vähentää hälytysten määrää ja lisää niiden tarkkuutta, minkä vuoksi virheellisiä hälytyksiä pääsee läpi vähemmän. XDR on yhdistetty alusta eikä useiden pisteratkaisujen yhdistelmä, joten sitä on helpompi hallita ja se vähentää käyttöliittymiä, joita suojauksesta ja turvallisuudesta vastaavan tahon on käytettävä uhkaan reagoimisen aikana.

Isäntien palauttaminen niiden vaarantumisen jälkeen:

XDR voi auttaa turvatiimejä toipumaan hyökkäyksestä nopeasti poistamalla haitallisia tiedostoja ja rekisteriavaimia sekä palauttamalla vahingoittuneita tiedostoja ja rekisteriavaimia korjausehdotuksia käyttämällä.

Esimerkkejä XDR:n käyttötavoista

XDR-teknologia sopii moniin erilaisiin verkkoturvallisuuden ja -suojauksen vastuutehtäviin. Sen käyttötapa riippuu organisaatiosi tarpeista ja turvatiimisi ammattitaidosta. Esimerkkejä käyttötavoista ovat muun muassa:

Luokittelu:

XDR:ää voidaan käyttää tietojen kokoamisen, järjestelmien valvomisen, tapahtumien tunnistamisen ja turvatiimien hälyttämisen päätyökaluna.

Tutkiminen:

Organisaatiot voivat käyttää XDR-ratkaisuja tapahtumia koskevien tietojen säiliöinä. He voivat käyttää näitä tietoja yhdessä uhkatietojen kanssa tutkiakseen tapahtumia, määrittääkseen reaktionsa niihin ja kouluttaakseen turvallisuushenkilökuntaa.

Uhkien metsästäminen:

XDR-ratkaisujen keräämiä tietoja voidaan käyttää perustietoina uhkien metsästysoperaatioissa. Uhkien metsästysoperaatioiden aikana käytettyjä ja kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää luomaan uusia uhkatietoja suojaus- ja turvaprotokollien ja -järjestelmien vahvistamiseksi.

Mitkä ovat XDR:n hyödyt?

Laajennettu tunnistus ja reagointi lisää arvoa yhdistämällä useita suojaustyökaluja yhdeksi johdonmukaiseksi suojaus- ja turvallisuushäiriöiden tunnistus- ja reaktioalustaksi. XDR:n päähyötyihin kuuluu:

 • Suuren hälytysmäärän yhdistäminen huomattavasti pienemmäksi määräksi häiriöitä, jotka voidaan priorisoida manuaalista tutkimusta varten
 • Integroidut häiriöreaktiovaihtoehdot, jotka antavat riittävästi kontekstitietoja, jotta hälytykset voidaan selvittää nopeasti
 • Infrastruktuurin hallintapisteiden, kuten verkon, pilven ja päätepisteiden, ulkopuolelle ulottuvat reaktiovaihtoehdot, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen suojauksen
 • Toistuvien tehtävien automatisointi tuottavuuden tehostamiseksi
 • Yhtenäinen hallinta- ja työnkulkukokemus eri suojauskomponenteissa, mikä parantaa tehokkuutta

Pääpiirteissään keskeiset hyödyt ovat parannettu suojaus-, tunnistus- ja reaktiokyky, turvallisuushenkilökunnan toiminnan tehostettu tuottavuus sekä alemmat omistajuuden aiheuttamat kulut turvallisuus- ja suojausuhkien tehokkaasta tunnistamisesta ja niihin reagoimisesta.

Mitä XDR-ratkaisulta kannattaa odottaa?

Keskeisiä XDR-ratkaisun ominaisuuksia ovat muun muassa:

Hallinnasta riippumattomuus:

Kyky integroida useiden teknologioiden kanssa ilman myyjästä riippuvuutta.

Konepohjainen korrelointi ja tunnistaminen:

Suurten tietojoukkojen nopean analysoinnin mahdollistaminen ja virheellisten tulosten määrän vähentäminen.

Esirakennetut tietomallit:

Uhkatietojen integrointi ja tunnistamisen ja reagoinnin automatisointi ilman ohjelmoijien ja koodaajien ohjelmoimalla luomia sääntöjä.

Tuotannon integrointi:

Turva- ja suojaushäiriöiden ja tapahtumien hallinnan (SIEM) ratkaisujen, suojauksen järjestämisen ja reagoinnin (SOAR) teknologioiden ja tapauskohtaisten hallintatyökalujen korvaamisen edellyttämisen sijaan XDR-ratkaisun tulisi integroitua niiden kanssa ja antaa organisaatioiden maksimoida sijoitustensa arvo.

Integrointi suojaustoimien varmentamisen kanssa:

Kun XDR ja suojaustoimien varmentaminen toimivat yhdessä, turvatiimit tietävät paremmin, miten hyvin heidän suojaustoimensa suoriutuvat tehtävästään, missä heikkoudet ovat ja mihin toimiin on ryhdyttävä suorituskyvyn heikkouksien korjaamiseksi.

XDR verrattuna muihin tunnistus- ja reagointiteknologioihin

XDR eroaa muista turva- ja suojaustyökaluista keskittämällä, normalisoimalla ja korreloimalla tietoja useista lähteistä tarjotakseen täyden näkyvyyden ja paljastaakseen edistyneitä uhkia.

Keräämällä ja analysoimalla tietoja useista lähteistä XDR-teknologia vahvistaa hälytyksiä tehokkaammin, mikä vähentää vääriä hälytyksiä ja lisää luotettavuutta. Tämä säästää turvatiimien aikaa ja mahdollistaa nopeammat, automatisoidummat reaktiot.

XDR ei ole sama kuin EDR. EDR-järjestelmät auttavat organisaatioita hallitsemaan uhkia keskittymällä käynnissä olevaan toimintaan kaikissa päätepisteissään, käyttämällä edistynyttä koneoppimista tämän toiminnan ymmärtämiseen ja reaktioiden määrittämiseen sekä käyttämällä automaatiota toimiakseen nopeasti siellä, missä toimia vaaditaan.

XDR-järjestelmät rakentuvat tämän periaatteen mukaisesti ja sen päälle integroimalla ei-päätepisteiden tietovirtoja - kuten verkkoja, sähköposteja, pilvityökuormia, sovelluksia, laitteita, henkilöllisyyksiä, tietoresursseja, esineiden internetin ja mahdollisesti muita. Nämä lisäelementit mahdollistavat uusien uhkien, tietomurtojen ja hyökkäysten löytämisen ja tehokkaammat reaktiot niihin, sillä voit ohjata toimia koko laajemmassa infrastruktuurissasi pelkkien päätepisteiden sijaan. XDR tarjoaa myös parempia tietoja siitä, mitä tapahtuu.

Jotkin organisaatiot koittavat hallita kyberuhkia käyttämällä EDR:n ja suojaushäiriöiden ja tapahtumien hallinnan (SIEM) ratkaisujen yhdistelmää. SIEM-ratkaisut keräävät kuitenkin vain pintapuolista tietoa useista lähteistä. XDR kerää syvempää ja tarkempaa tietoa kohdistetuista lähteistä. Tämän ansiosta XDR tarjoaa tapahtumille paremmat kontekstitiedot ja poistaa tarpeen suorittaa manuaalisia virityksiä tai tietojen integrointia. Hälytyslähteet ovat XDR-ratkaisun omia, minkä vuoksi SIEM:issä tapahtuvassa hälytysten valvonnassa vaadittuja integrointi- ja hallinnointitoimia ei tarvita.

Mitä pidempään uhka pysyy organisaation verkossa, sitä useampia mahdollisuuksia hyökkääjällä on vahingoittaa järjestelmiä ja varastaa arvokkaita tietoja. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää reagoida kaikkiin havaittuihin uhkiin mahdollisimman nopeasti. Turvallisuudesta vastaavat tiimit tarvitsevat tehokkaampia keinoja tietää, milloin uhkia löytyy - ja myös nopeampia tapoja uhkien korostamiseksi ja poistamiseksi niihin reagoidessaan, jotta mahdolliset vahingot voidaan minimoida. XDR on suunniteltu vastaamaan tähän päähaasteeseen.

Usein kysytyt kysymykset XDR:stä

XDR-suojauksesta, XDR-teknologiasta ja XDR-kyberturvallisuudesta usein kysyttyihin kysymyksiin kuuluvat muun muassa:

Mikä on XDR?

XDR on lyhenne sanoista laajennettu tunnistus ja reagointi (extended detection and response) ja se viittaa teknologiaan, joka valvoo ja vähentää kyberturvallisuusuhkia. XDR kerää ja korreloi automaattisesti tietoja useilla suojaustasoilla - mukaan lukien päätepisteet, verkko ja pilvitiedot. Se nopeuttaa uhkien tunnistamista ja mahdollistaa nopeammat ja tarkemmat reaktiot niihin.

Kuinka XDR toimii?

XDR varmistaa ennakoivan lähestymistavan uhkien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen. XDR tarjoaa näkyvyyden kaikkiin tietoihin ja voi analytiikkaa ja automaatiota käyttämällä vastata nykypäivän kyberturvallisuusuhkiin. XDR kerää hälytyksiä sähköposteista, päätepisteistä, pilvityökuormista ja verkoista ja analysoi nämä tiedot tunnistaakseen uhat. Tämän jälkeen uhat priorisoidaan, etsitään ja korjataan suojauksen murtumisen ja tietovuotojen ehkäisemiseksi.

Miten XDR ja EDR eroavat toisistaan?

Päätepisteiden tunnistus ja reagointi (endpoint detection and response, EDR) keskittyy jatkuvaan valvontaan ja uhkien tunnistamiseen automaattiseen reaktioon yhdistettynä. Se on kuitenkin rajoitettu siinä mielessä, että nämä toimet suoritetaan vain päätepisteiden tasolla. XDR puolestaan sisältää samat tärkeät päämäärät kuin EDR, mutta laajentaa ne päätepisteiden ulkopuolelle ja sisällyttää niihin pilvityökuormat, sovellukset ja käyttäjien henkilöllisyydet koko verkon laajuisesti.

Aiheeseen liittyvät tuotteet:

Lisäluettavaa:

Mikä on laajennettu tunnistus ja reagointi (XDR)?

Mikä on XDR? XDR on lyhenne sanoista laajennettu tunnistus ja reagointi (extended detection & response) - edistynyt turvallisuus- ja suojausteknologia, joka on edistysaskel EDR:stä. Lue lisää.
Kaspersky Logo